+48 12 32 83 100   |   info@hotellenart.pl
PL   |   EN   |   DE

Regulamin sprzedaży Voucherów

Warunki ogólne

 1. Hotel zobowiązuje się do wydania vouchera niezależnie od rodzaju (in blanco, imienny), wraz ze wskazaniem jego numeru, rodzaju i wartości nominalnej oraz daty ważności, Nabywcy Vouchera (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w Hotelu Lenart, na wykonanie usługi dostępnej w Hotelu Lenart.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 5. Płatność Voucherem musi być zrealizowana jednorazowo.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Jeśli Nabywca nie będzie wykorzystywał osobiście Vouchera, to może wskazać Użytkownika ,czyli osobę która będzie wykorzystywać Voucher.
 8. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 9. Ważność Vouchera jest wyraźnie określona w treści Vouchera.
 10. W przypadku przerobienia, podrobienia, uszkodzenia lub zniszczenia, Voucher traci swoją ważność i nie podlega wymianie na inny.
 11. W treści Vouchera mogą być zawarte dodatkowe zasady korzystania z Vouchera nie wymienione w niniejszym regulaminie.
 12. Hotel daje sobie prawo zmiany uzgodnionego terminu wykonania usługi bez podania jej przyczyny. W takim przypadku ważność terminu realizacji Vouchera jest przedłużana do nowo uzgodnionego terminu zgodnie z korespondencją mailową.
 13. Vouchery nie mogą podlegać dalszemu obrotowi do osób lub instytucji trzecich w szczególności odsprzedaży, zamianie i wymianie czy darowiźnie. W przypadku stwierdzenia przez Hotel Lenart nieprawidłowości w tym przedmiocie, Hotel daje sobie prawo do unieważnienie przedmiotowego Vouchera bez prawa do rekompensaty.
 14. Vouchery nie uprawniają do pierwszeństwa w zakresie usług, na które opiewa Voucher i będą realizowane jedynie w przypadku dostępności usług w uzgodnionym terminie.
 15. Ceny usług w Hotelu są zmienne i obowiązują do rozliczenia z dnia realizacji usług.

Zasady korzystania z Vouchera

 1. Użytkownik wybiera usługę w Hotelu Lenart oraz określa z wyprzedzeniem czasowym termin wykonania usługi. Wszelkie rezerwacje przyjmowane są w recepcji Hotelu Lenart:
  ● Osobiście
  ● Telefonicznie: +48 12 32 83 100
  ● Przez e-mail: recepcja@hotellenart.pl
 2. Voucher nie może być łączony z innymi promocjami i zniżkami oraz z innymi Voucherami proponowanymi przez Hotel Lenart.
 3. Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji Hotelu Lenart Voucher uprawniający go do otrzymania usługi
  Hotel Lenart przyjmuje do realizacji Vouchery jedynie gdy są one nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem (wartość Vouchera lub nazwa pakietu, numer seryjny, data ważności, pieczęć Wydawcy, podpis Wydawcy).
 4. Voucher może być okazany na ekranie telefonu. W przypadku gdy dane Gościa nie zgadzają się z danymi Nabywcy lub gdy Gość nie jest wskazany jako Użytkownik przez Nabywcę, to wówczas do czasu wyjaśnienia sytuacji ,Gość ma obowiązek uregulować należność z własnych środków.
 5. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy wartości między nominalną wartością Vouchera, a rzeczywistą wartością otrzymanej usługi, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość nominalna.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość otrzymanej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego.
 7. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę. Voucher może zostać wykorzystany jeden raz.
 8. Hotel Lenart ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
  ● Upłynął termin ważności Vouchera
  ● Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze

Rozliczenia i reklamacje Voucherów

 1. Rozliczenie zakupu Vouchera następuję w momencie realizacji usługi. Nabywca otrzymuje wtedy fakturę imienną lub fakturę VAT. Nie jest możliwe wystawienie faktury na Użytkownika.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel Lenart po złożeniu pisemnej reklamacji przez Nabywcę.

Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Nabywca/Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Voucher jest papierową formą bonu.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod aktualnym adresem. oraz w recepcji Hotelu Lenart. Hotel ma obowiązek pokazania i zapoznania Nabywcy/Użytkownika Regulaminu na każde jego żądanie.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Hotel, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Hotelu Lenart oraz na stronie internetowej Hotelu Lenart.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2020.

Zarząd Hotelu

Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu.

REZERWUJ
ONLINE
OFERTY
WYDARZENIA
PAKIETY
POBYTOWE
5 PAŹ. PIOTR
CUGOWSKI