+48 12 32 83 100   |   info@hotellenart.pl
PL   |   EN   |   DE

Regulamin hotelu

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

Regulamin dotyczy wszystkich Gości hotelowych i określa zasady pobytu w hotelu, świadczenia usług, a także obowiązki, stanowiące integralną część umowy o świadczenie usług hotelarskich, która zostaje zawarta poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji lub wpłacenie zaliczki na poczet pobytu w hotelu.

Regulamin jest udostępniany w Recepcji Hotelu, na stronie internetowej Hotelu, a także we wszystkich pokojach hotelowych.

§2

Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

Z chwilą wypełnienia i podpisania Karty Meldunkowej następuje wykonanie usługi przez Hotel i nie zachodzi możliwość anulowania rezerwacji bez względu na okoliczności. Dotyczy to zarówno rezerwacji dokonanych z wyprzedzeniem, jak i rezerwacji tzw. walk-in czyli dokonywanych bez wyprzedzenia i bezpośrednio przed zameldowaniem
Usługa noclegowa ma status zrealizowanej nawet w sytuacji gdy Gość po zameldowaniu się nie nocował w pokoju. Dotyczy to zarówno rezerwacji dokonanych z wyprzedzeniem, jak i rezerwacji tzw. walk-in czyli dokonywanych bez wyprzedzenia i bezpośrednio przed zameldowaniem.

Jeśli Gość nie określi czasu pobytu, wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
Cisza nocna w hotelu obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00. W przypadku jej nieprzestrzegania będzie nałożona kara pieniężna w wysokości 500,00 PLN, jeśli nałożona kara nie poskutkuje Hotel będzie zmuszony wezwać służby porządkowe.

Pokój hotelowy zgodnie z regulaminem Hotelu jest sprzątany codziennie, a pościel wymieniana co 3 dni. Jeśli Gość nie wyraża zgody na odświeżenie pokoju prosimy o zawieszenie na drzwiach odpowiedniej zawieszki. Na życzenie Gościa pokój może być posprzątany wraz z wymienieniem pościeli w dowolnym wskazanym przez niego dniu, również za pomocą zawieszenia odpowiedniej zawieszki na drzwiach.

Życzenie przedłużenia pobytu poza ramy czasowe wskazane przy rezerwacji, należy zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju hotelowego. Hotel uwzględni prośbę Gościa o przedłużenie pobytu, jeśli będzie to możliwe. Hotel może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych pokoi, oraz w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa niniejszego Regulaminu lub nieuregulowania należności za bieżący pobyt.

W miarę dostępności miejsc możliwe jest również zamówienie opcji wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania. Wartość takiej usługi to 50% podstawowej, potwierdzonej ceny pokoju, nie mniej jednak niż 150.00 PLN

W celu zagwarantowania rezerwacji konieczne jest wpłacenie zadatku do 7 dni przed przyjazdem. Zadatek można wpłacić przelewem, linkiem szybkiej płatności, blikiem lub osobiście kartą lub gotówką w recepcji.

Bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa w terminie określonym w mailu z potwierdzeniem rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji on-line dokonanej za pośrednictwem serwisów internetowych, anulacja jest możliwa zgodnie z warunkami anulacji rezerwacji dokonanej tą drogą, które to warunki osoba dokonująca rezerwacji zaakceptowała.

W przypadku anulowania rezerwacji po terminie bezkosztowej anulacji bądź niedojazdu gościa, wystawiona będzie nota obciążeniowa na kwotę zadatku, który został wpłacony na poczet tej rezerwacji.

§3

Przy zameldowaniu Gość hotelowy okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem i podpisuje kartę pobytową.

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania depozytu lub dokonania pre-autoryzacji płatności kartą kredytową: na poczet pobytu, a także zastrzega sobie prawo do obciążenia jego karty kredytowej za szkody lub niezapłacone rachunki, po opuszczeniu przez Gościa Hotelu.
Osoby niezameldowane w Hotelu (których pobyt nie został zarejestrowany) mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7:00-22:00. Po godzinie 22:00 wymagane jest zameldowanie dodatkowych osób przebywających w pokoju za dodatkową opłatą w oparciu o cenę dobową.

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzednich wizyt rażąco naruszył regulamin, w szczególności wyrządził szkodę na osobie lub mieniu pokoi gościnnych, obsłudze hotelowej, innych osobach, a także w inny sposób zakłócił pobyt gości hotelowych lub funkcjonowanie hotelu.

§4

Hotel świadczy usługi zgodnie z jego kategorią i normami.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co pozwoli Hotelowi na podniesienie jakości usług w celu właściwej reakcji na sprawę.

Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu.
 • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 • Sprawny pod względem technicznym pokój: w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

§5

Na życzenie Gościa Hotel świadczy następujące usługi wliczone w cenę pobytu:

 • Informacje związane z pobytem i podróżą.
 • Budzenie o wskazanej godzinie.
 • Przechowanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w czasie innym niż okrespobytu Gościa oraz rzeczy, które nie mają cech bagażu osobistego).
 • Przechowywania (podczas pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i innych wartościowych przedmiotów, w szczególności kosztowności, biżuterii, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy na przechowanie tylko wówczas, gdy zagrażają one bezpieczeństwu albo gdy w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca.
 • Zamawianie taksówki.

§6 

Zasady korzystania z saun i jacuzzi

 • Podczas pobytu Goście mogą bezpłatnie korzystać z saun i jacuzzi (w miarę dostępności).
 • Strefa saun i jacuzzi jest przeznaczona tylko dla osób od 18 roku życia. W saunach i jacuzzi obowiązuje strefa beztekstylna- korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie bez kostiumu kąpielowego.
 • W saunie obowiązuje zasada korzystania boso- klapki powinny zostać pozostawione poza sauną.
 • W strefie saun można korzystać z ręczników udostępnianych przez hotel.
 • Hotel Lenart nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne wynikające z korzystania z saun. Użytkownik korzysta z sauny na własną odpowiedzialność, zgodnie ze swoją wiedzą na temat swojego stanu zdrowia.

§7 

Zachowanie Gości i osoby korzystającej z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, co nie zwalnia jej z obowiązku uiszczenia opłaty za bieżący pobyt (każdą rozpoczętą dobę hotelową) oraz świadczone usługi dodatkowe i ewentualne odszkodowania.

Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy:

 • Zamknąć krany instalacji wodociągowej w pokoju.
 • Pozostawić używane szlafroki na podłodze w łazience.
 • Wyłączyć urządzenia elektryczne w pokoju (oświetlenie, telewizor itp.)

W trosce o bezpieczny i komfortowy pobyt gości w hotelu obowiązują następujące zasady:

 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe w pokojach hotelowych zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 • Zabronione jest składanie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych, w tym broni, amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów łatwopalnych, oświetleniowych, toksycznych, żrących.
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a naruszenie tej zasady skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej w wysokości 400,00 PLN tytułem zryczałtowanej opłaty za odświeżanie pokoju. Natomiast jeśli włączy się alarm przeciwpożarowy Gość będzie pociągnięty do odpowiedzialności za pokrycie kosztu dojazdu straży pożarnej.
 • Dzieci do lat 15 powinny być pod stałym nadzorem osób dorosłych.
 • Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza drobnym przestawieniem drobnych ruchomych mebli i sprzętów bez uszczerbku dla funkcjonalności i bezpieczeństwa, w tym, ingerencji w jakiekolwiek instalacje lub urządzenia w hotelu.
 • Zabrania się emitowania nadmiernego hałasu, zapachów, przeszkadzających innym osobom przebywającym w hotelu.
 • Zabronione jest wchodzenie przez gości do miejsc, w których odbywają się spotkania, konferencje, wesela i inne imprezy okolicznościowe, na które gość hotelowy nie jest zaproszony lub nie jest ich uczestnikiem.
 • Za zgubienie lub zniszczenie szlafroka obowiązuje opłata w wysokości 100zł.

Gość hotelowy, który przez naruszenie niniejszego regulaminu wyrządził szkodę hotelowi lub innym zamieszkujący hotel gością, zobowiązany jest do jej niezwłocznego naprawienia.

§8

Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przedmiotów wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu w ramach określonych odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie gotówki, papierów wartościowych i innych rzeczy wartościowych w szczególności kosztowności, biżuterii oraz przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej, wyłącznie w przypadku, gdy rzeczy te zostaną oddane do przechowania w depozycie Hotelu.Poszkodowany powinien poinformować recepcję hotelową o zaistniałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie samochodów lub innych pojazdów oraz przedmiotów znajdujących się w nich, a należących do Gości hotelowych.

§9

Prosimy aby, sprawdzać, czy drzwi są prawidłowo zamknięte przy każdym wyjściu z pokoju.

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia albo utratę rzeczy spowodowane w Hotelu lub jego otoczeniu z winy Gościa lub osób odwiedzających go lub przebywających pod jego opieką (np. dzieci).

Gość powinien niezwłocznie powiadomić recepcję hotelu o wszelkich wyrządzonych szkodach. Hotel obciąży Gościa za wyrządzoną szkodę według kosztorysu, który może być sporządzony w trakcie pobytu Gościa w hotelu. W przypadku, gdy natychmiastowe określenie kwoty nie będzie możliwe, Hotel przygotuje wstępny kosztorys w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, o czym personel Hotelu poinformuje telefonicznie e-mailem lub pocztą tradycyjną, zgodnie z sporządzonym protokołem. Goście zostaną obciążeni opłatami hotelowymi w wysokości odpowiadającej wyrządzonej szkodzie (tj. z wyłączeniem pokoju ze sprzedaży), jak również opłatami rekompensującymi naprawę szkody.

Gość hotelowy, który przez naruszenie niniejszego regulaminu wyrządził szkodę innym zamieszkującym hotel Gościowi, zobowiązany jest do jej niezwłocznego naprawienia.

§10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gościa będą na jego życzenie przesłane na wskazany przez niego adres i na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel będzie przechowywał te rzeczy przez okres sześciu miesięcy i po upływie tego okresu będzie uprawniony do ich zniszczenia. W przypadku żywności lub innych przedmiotów łatwo psujących się, które ulegają zepsuciu, będą one przechowywane, ale nie dłużej niż 24 godziny.

§11

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: recepcja@hotellenart.pl

REZERWUJ
ONLINE
OFERTY
WYDARZENIA
PAKIETY
POBYTOWE