+48 12 32 83 100   |   info@hotellenart.pl
PL   |   EN   |   DE

Regulamin rezerwacji usługi online

 


Regulamin rezerwacji usługi online na wydarzenia w Hotelu Lenart****

§ 1 Definicje

Regulamin Niniejszy Regulamin dotyczy rezerwacji usługi online na wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart**** w Wieliczce.
Hotel Lenart**** PPH Ceramika Zesławice Sp. z o. o. ul. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka, NIP 678-007-61-04, REGON 350530860.
Wydarzenia Spektakle, koncerty i inne wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart, objęte systemem sprzedaży online.
Kupujący Korzystający z systemu sprzedaży online Hotelu Lenart****.
System sprzedaży online System informatyczny Hotelu Lenart **** umożliwiający rezerwację usługi przez Hotel na Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.hotellenart.pl.
Sprzedaż online Rezerwacja usługi na Wydarzenia dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.hotellenart.pl.
Pay-by-link System informatyczny umożliwiający wykonanie szybkiego, bezpiecznego i wygodnego przelewu za dokonane zakupy, automatycznie generujący w bankowości internetowej gotowy przekaz pieniężny, który po zatwierdzeniu przez płacącego jest realizowany na rzecz odbiorcy.
Zamówienie online Złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez wypełnienie i doręczenie formularza online dostępnego na stronie internetowej www.hotellenart.pl.

§ 2 Ogólne zasady sprzedaży online

 1. Regulamin określa zasady i warunki rezerwacji usługi online na Wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart****
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdej rezerwacji usługi jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Hotelem Lenart**** następuje za pośrednictwem strony internetowej Hotelu www.sklep.hotellenart.pl i wymaga spełnienia następujących warunków: a) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie, otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe), b) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu, c) złożenia przez Kupującego zamówienia online, d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem pay-by-link lub kartą płatniczą, e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Hotel Lenart**** potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego, opłaty za zamówienie w ciągu 1 dnia od wysłania zamówienia online, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.
 7. Płatności obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu płatniczego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. tel.: +48 61 630 60 05, fax: +48 61 630 61 05, e-mail:pomoc@payu.pl, zwaną dalej PayU.
 8. Hotel Lenart**** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez PayU, o którym mowa w pkt 7 powyżej oraz za działania lub zaniechania PayU.
 9. Po złożeniu zamówienia, na życzenie Kupującego, na jego adres e-mail zostanie wysłana faktura VAT. W formularzu zamówienia online należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie z danymi Kupującego.
 11. Rezerwacja jest imienna i nie podlega dalszemu obrotowi: nie może być przekazana, sprzedana lub darowana innej osobie.
 12. Rezerwacja jest bezzwrotna

§ 3 Szczegółowe zasady dotyczące rezerwacji usługi online 

 1. Kupujący, w formularzu zamówienia online, wybiera jedną z następujących form otrzymania rezerwacji usługi: samodzielny wydruk (rezerwacji usługi domowej) albo odbiór rezerwacji usługi w recepcji Hotel Lenart****
 2. W przypadku zaznaczenia opcji o odbiorze rezerwacji usługi zakupionej online w recepcji Hotel Lenart****, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu rezerwacji usługi online, wraz z osobistym numerem zamówienia .Odbiór rezerwacji usługi musi nastąpić najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Warunkiem odbioru w recepcji Hotel Lenart**** rezerwacji usługi kupionej online jest podanie osobistego numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu złożonego zamówienia online.
 4. Hotel Lenart**** nie odpowiada za skutki przekazania osobistego numeru zamówienia osobom nieuprawnionym.
 5. W przypadku zaznaczenia opcji rezerwacji usługi domowej, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu rezerwacji usługi online, wraz z osobistym numerem zamówienia. Rezerwacja usługi będzie dostarczany w pliku zapisanym w formacie PDF. Rezerwacje usługi domowej należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na Wydarzenie. Do wydruku rezerwacji usługi domowej należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Wydrukowanej rezerwacji usługi nie należy zginać.
 6. Prawidłowo wydrukowana rezerwacja usługi domowej stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 7. Rezerwacja usługi podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania rezerwacji usługi.
 8. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone potwierdzenie rezerwacji usługi lub zagubione przez Kupującego.
 9. Hotel Lenart**** zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży rezerwacji usługi online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu rezerwacji usługi za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem rezerwacji usługi w recepcji Hotelu Lenart****.

§ 4 Zwroty

 1. Zwroty rezerwacji usługi w systemie sprzedaży online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia.
 2. Informacja o Wydarzeniach odwołanych jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1–2 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Kupującego nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Kupujący dokonał wpłaty.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące rezerwacji usługi online wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: recepcja@hotellenart.pl, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej rezerwacji usługi online następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Hotel Lenart**** reklamacji dotyczącej rezerwacji usługi online, Hotel Lenart**** zwróci Kupującemu równowartość ceny rezerwacji usługi.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) uzyskiwanych od Kupujących w procesie sprzedaży online jest Hotel Lenart****, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Hotel Lenart**** danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży rezerwacji usługi.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.
 5. Hotel Lenart**** przekazuje PayU dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez PayU w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach systemu sprzedaży online w związku z korzystaniem przez nich z systemu sprzedaży online, a także w celu wypełnienia przez PayU obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących spółce PayU dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem. Powierzenie PayU przez Hotel Lenart**** przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Hotel Lenart**** a PayU oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez PayU na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania tych danych osobowych. W szczególności PayU jest upoważnione do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych osób, o których mowa powyżej.
 7. Dane osobowe, do których przetwarzania uprawnione jest PayU na podstawie Regulaminu, mogą w wyniku tego przetwarzania być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organom skarbowym), a także zostać ujawnione pracownikom PayU, Instytucji pośredniczących oraz podmiotów prowadzącym bazy MATCH (MasterCard), VMAS (Visa) lub osobom wykonującym czynności z polecenia PayU, Instytucji pośredniczących lub podmiotów prowadzących bazy MATCH (MasterCard), VMAS (Visa) lub osobom wykonującym czynności z polecenia PayU, Instytucji pośredniczących lub podmiotów prowadzących bazy MATCH, VMAS na podstawie stosunku innego niż stosunek pracy.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę newslettera przez Hotel Lenart**** na podany przez siebie adres e-mailowy.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup rezerwacji usługi przez Kupującego. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.hotellenart.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r.

 

Regulamin wydarzeń ogólnodostępnych organizowanych w Hotelu Lenart oraz Restauracji pod Kominem

1. Hotel Lenart (dalej Hotel) oraz Restauracja pod Kominem (dalej Restauracja) znajdują się przy ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce (32-020).

2. Zarządcą i operatorem Hotelu i Restauracji jest PPH Ceramika Zesławice Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce (32-020), KRS 0000161111, NIP 6780076104, REGON 350530860 (dalej Spółka). Do wykonywania zadań w imieniu Hotelu i Restauracji są upoważnieni pracownicy oraz inne osoby, działające na zlecenie Spółki.

3. Organizatorem wydarzeń w Hotelu i Restauracji jest Spółka.

4. Hotel i Restauracja spełniają wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi.

5. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady dla Uczestników wydarzeń w Hotelu i Restauracji.

6. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

7. W Hotelu i Restauracji odbywają się wydarzenia z rezerwacją usługi i bez rezerwacji usługi. Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga akceptacji Regulaminu.

8. Wydarzenia w Hotelu i Restauracji organizowane są zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

9. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą brać udział w wydarzeniu pod opieką osób pełnoletnich. W zależności od charakteru wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania, że w wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

10. Na terenie objętym wydarzeniem obowiązuje bezwzględny zakaz: – palenia papierosów poza wyznaczoną strefą, – wnoszenia i posiadania bez zgody Organizatora napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz żywności, nabytych poza terenem objętym wydarzeniem, – posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, substancji niedozwolonych oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, – wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników wydarzenia – zaplecze gastronomiczne, zaplecze techniczne itp. – sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, – wprowadzania i przebywania zwierząt, z troski o komfort i bezpieczeństwo Uczestników i zwierząt, – niszczenia, brudzenia i usuwania tablic nakazujących i zakazujących, – używania otwartego ognia.

11. W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek z zakazów wymienionych w punkcie 10 powyżej, osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wydalona lub nie wpuszczona na teren objęty wydarzeniem.

12. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub mienia oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji.

13. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Hotelu i Restauracji należy niezwłocznie informować obsługę.

14. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących własność Hotelu i Restauracji, Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.

15. Rzeczy znalezione na terenie Hotelu i Restauracji należy przekazać obsłudze.

16. Uczestnicy wydarzenia mogą skorzystać z szatni, Organizator nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz inne przedmioty pozostawione w odzieży lub torbach.

17. Hotel i Restauracja są monitorowane, a nagrania z kamer mogą zostać zastosowane w sytuacjach spornych, a także mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności Uczestników, którzy nie stosują się do zaleceń Regulaminu. Organizator gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności Uczestników.

18. Osoby biorące udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na wykonywanie w trakcie ich udziału w wydarzeniu w Hotelu i Restauracji zdjęć oraz filmów dla celów dokumentacyjnych, reportażowych, sprawozdawczych i marketingowych z ich udziałem i jednocześnie wyrażają bezterminową zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie w następujących mediach: Internet (strony internetowe, media społecznościowe), prasa oraz inne materiały drukowane i niedrukowane.

19. Upoważnionym pracownikom Hotelu i Restauracji oraz innym osobom upoważnionym przez Spółkę przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania Regulaminu, wydawania poleceń porządkowych i związanych z bezpieczeństwem, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania dalszego udziału w wydarzeniu. 
Zgodnie z art. 81 ust. 2 prawa autorskiego zdjęcie lub film przedstawiający osoby będące elementem imprezy masowej lub zgromadzenia, nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku. W konsekwencji nie zawierają także danych osobowych, więc nie podlegają pod RODO.

20. W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy ogólne.

21. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://hotellenart.pl oraz w recepcji Hotelu.


 

Regulamin sprzedaży i wykorzystania Voucherów

§1 Zasady ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad sprzedaży, wydawania i korzystania z Voucherów, które uprawniają ich posiadacza do pokrycia w części lub całości ceny za wybrane usługi świadczone w Hotelu Lenart oraz Restauracji pod Kominem.

2. Zasady określone w niniejszym regulaminie stosuje się do wszystkich Voucherów wydanych przez PPH Ceramika Zesławice Sp. z o.o., ul. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka, KRS: 0000161111, NIP: 6780076104, REGON: 350530860, czyli właściciela Hotelu Lenart oraz Restauracji pod Kominem, chyba że między kupującym, a Spółką doszło do pisemnego porozumienia określającego inne zasady zakupu lub rozliczenia wydanego Vouchera.

3. Vouchery mogą być przedmiotem sprzedaży za kwotę równoważną wartości określonego vouchera (np. w formie prezentu) lub mogą być przekazywane nieodpłatnie w ramach działalności marketingowej, czyli promocji i konkursów organizowanych przez Hotel (w formie nagrody).

4. Wydane Vouchery są KWOTOWE, czyli opiewają na określoną w treści vouchera kwotę i są bezgotówkową formą zapłaty za wybrane usługi w Hotelu Lenart oraz Restauracji pod Kominem z wyłączeniem napojów alkoholowych serwowanych w barze. Wyróżnia się dwa rodzaje voucherów: a) Voucher na usługi gastronomiczne w Restauracji pod Kominem z wyłączeniem alkoholi oraz usług hotelowych. b) Voucher na usługi hotelowe, włącznie z usługami gastronomicznymi oraz usługami świadczonymi na terenie hotelowego SPA.

5. Przez usługi rozumie się usługi zawarte w ofercie Hotelu oraz Restauracji wchodzące w zakres usług wynikających z rodzaju prowadzonej działalności hotelarskiej i gastronomicznej z wyłączeniem usług promocyjnych, kampanii czasowych, terminów wyłączonych oraz organizacji imprez i bankietów.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych usług, towarów lub terminów spod obowiązywania Vouchera.

§2 Zasady wydawania i realizacji Voucherów

1. Każdy Voucher oznaczony jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

2. Wystawca Voucherów zobowiązany jest do prowadzenia ich ewidencji.

3. Voucher wystawiany jest na okaziciela lub na wskazanie Kupującego na określone dane personalne. Voucher imienny upoważnia do jego wykorzystania jedynie osobę, której dane znalazły się w treści wydanego Vouchera. Kupujący ma obowiązek wskazać osobie, której przekazuje Voucher treść niniejszego regulaminu.

4. W przypadku Vouchera zakupionego na okaziciela Kupujący ma obowiązek podać dane personalne osoby uprawnionej do wykorzystania Vouchera przed jego realizacją.

5. Zakup Vouchera jest jednoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu.

6. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na środki pieniężne w części lub w całości.

7. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.

8. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do jego wykorzystania do końca terminu ważności Vouchera zamieszczonego w jego treści.

9. Nie wykorzystanie Vouchera we wskazanym na Voucherze terminie jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do roszczeń z tytułu nie wykorzystania Vouchera, w tym do zwrotu środków pieniężnych równoważnych jego wartości.

10. Zabrania się odsprzedawania Voucherów osobom trzecim.

11. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu realizacji Vouchera drogą mailową.

12. Jeśli wartość usługi przekracza wartość Vouchera to posiadacz Vouchera ma prawo wykorzystać go, jako część zapłaty należności, regulując resztę kwoty do zapłaty w gotówce, za pomocą karty płatniczej, bądź blikiem na miejscy niezwłocznie po realizacji usługi.

13. Jeśli wartość wskazana na Voucherze przekracza wartość usługi to pozostałe środki nie podlegają zwrotowi w żadnej z możliwych form rozliczeń (gotówka, karta płatnicza, przelew) oraz wymianie na inne usługi.

14. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do jego okazania przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15. Niewykorzystane, zgubione lub skradzione Vouchery przepadają bez prawa do rekompensaty z tego tytułu i nie podlegają wymianie na nowe.

16. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę. Voucher może zostać wykorzystany jeden raz.

17. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi hotelowej lub gastronomicznej w zamian za Voucher, który jest nieczytelny, zniszczony lub nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

§3 Inne postanowienia

1. Zakupiony Voucher przekazywany jest Nabywcy w formie papierowej bezpośrednio, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie pliku *.pdf drogą mailową na podstawie wpłaty dokonanej na konto Spółki lub w kasie recepcji hotelu.

2. Dokument sprzedaży wystawiany jest w momencie realizacji Vouchera, adekwatnie do wykupionych usług i towarów.

3. Wszystkie usługi zarezerwowane na Voucher mają charakter bezzwrotny i nie podlegają zmianom terminu oraz bezkosztowej anulacji.

4. Wszelkie wątpliwości lub reklamacje należy kierować do Działu Sprzedaży i Marketingu Hotelu Lenart na adres mailowy: marketing@hotellenart.pl

5. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Hotelu Lenart oraz Restauracji pod Kominem, a także w recepcji hotelu i u obsługi restauracji.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia i po podaniu ich do wiadomości.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2023 r. Dyrekcja Hotelu

REZERWUJ
ONLINE
OFERTY
WYDARZENIA
PAKIETY
POBYTOWE
5 PAŹ. PIOTR
CUGOWSKI