Regulamin Hotelowy

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 • 1
 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli gość nie określi czasu pobytu, wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 • 2
 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz wg ustalonej ceny.
 • 3
 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z
 1. gośćmi w pokoju.
 1. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.
 • 4
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 5. sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 • 5

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
 2. budzenie o oznaczonej godzinie,
 3. przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
 4. przechowanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa . Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 • 6
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • 7
 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • 8
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Niezwłocznie po wystąpieniu szkody Gość powinien zgłosić fakt recepcji Hotelowej. Hotel obciąży gościa za wyrządzone szkody zgodnie z kosztorysem, którego przedstawienie powinno nastąpić podczas pobytu gościa w Hotelu. W przypadku gdy nie będzie możliwe natychmiastowe podanie kwoty, Hotel przygotuje kosztorys w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, o czym poinformuje Gościa telefonicznie, mailem lub drogą pocztową zgodnie ze sporządzonym protokołem.
 4. Hotel ma prawo zażądać od gościa depozytu lub pre-autoryzacji na karcie kredytowej na poczet płatności za wyrządzone szkody.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Palenie tytoniu na terenie Hotelu jest całkowicie zabronione. Każdorazowe naruszenie zakazu palenia będzie skutkowało obciążeniem Gościa w wysokości 200 PLN brutto.
 • 9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym

będą odesłane na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt.

W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 6 miesięcy

WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI

Ogólne warunki dokonywania rezerwacji i anulacji pobytów dla Gości indywidualnych/grupowych w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Hotel Lenart ****

REZERWACJA

Rezerwację pobytu można dokonywać :

* telefonicznie

* poprzez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną, e-mail

* osobiście

Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z wyżej wymienionych sposobów, Hotel prześle drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji na wskazany przez Gościa adres e-mail. W celu gwarancji rezerwacji konieczne jest wpłacenie zaliczki w terminie 7 dni kalendarzowych ( lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzenia rezerwacji) w wysokości 100% łącznej kwoty pobytu. Po upływie 7 dni ( lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzenia rezerwacji), jeśli kwota zadatku nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie lub nie otrzymamy od Państwa potwierdzenia wpłaty (przesłanego na adres e-mail) rezerwacja nie będzie gwarantowana.

Wpłata zadatku może być dokonana na konto Hotelu (BPKOPLPW 91 1020 3453 0000 8002 0210 7720) poprzez przelew bankowy, wpłatę gotówki w Recepcji Hotelu lub w formie obciążenia karty płatniczej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Centrum Hotelowo-Konferencyjne Hotel Lenart ****. Przy wcześniejszym wyjeździe Gościa Hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

ANULACJA POBYTU

W przypadku anulacji :

 1. Poniżej 14 dni od daty planowanego przyjazdu rezerwacja nie podlega zwrotowi
 2. W przedziale od 30 do 14 dni od daty planowanego przyjazdu – Hotel dokona zwrotu 50 % wpłaconej kwoty
 3. Powyżej 30 dni od daty planowanego przyjazdu – Hotel dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty

Każdorazowo środki zostaną zwrócone na podany przez Gościa rachunek bankowy w PLN.

Zakupione bilety na wydarzenia i uroczystości nie podlegają zwrotowi.

Anulacja rezerwacji pobytu jest możliwa tylko drogą pisemną w formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@hotellenart.pl