Regulamin

rezerwacji usługi online na wydarzenia w Hotelu Lenart****

§ 1
Definicje

Regulamin niniejszy Regulamin dotyczy rezerwacji usługi online na wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart**** w Wieliczce
Hotel Lenart**** PPH Ceramika Zesławice sp. z o. o. ul.Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka,NIP:678-007-61-04; REGON 350530860
Wydarzenia spektakle, koncerty i inne wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart, objęte systemem sprzedaży online
Kupujący korzystający z systemu sprzedaży online Hotelu Lenart****
system sprzedaży online system informatyczny Hotelu Lenart **** umożliwiający rezerwację usługi przez Hotel na Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.hotellenart.pl
sprzedaż online rezerwacja usługi na Wydarzenia dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.hotellenart.pl
pay-by-link system informatyczny umożliwiający wykonanie szybkiego, bezpiecznego i wygodnego przelewu za dokonane zakupy, automatycznie generujący w bankowości internetowej gotowy przekaz pieniężny, który po zatwierdzeniu przez płacącego jest realizowany na rzecz odbiorcy
zamówienieonline złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez wypełnienie i doręczenie formularza online dostępnego na stronie internetowej www.hotellenart.pl

§ 2
Ogólne zasady sprzedaży online

 1. Regulamin określa zasady i warunki rezerwacji usługi online na Wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart****
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdej rezerwacji usługi jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Hotelem Lenart**** następuje za pośrednictwem strony internetowej Hotelu www.hotellenart.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:
  1) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie, otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe),
  2) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu,
  3) złożenia przez Kupującego zamówienia online,
  4) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem pay-by-link lub kartą płatniczą,
  5) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Hotel Lenart**** potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego, opłaty za zamówienie w ciągu 1 dnia od wysłania zamówienia online, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.
 7. Płatności obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu płatniczego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. T: +48 61 630 60 05 F: +48 61 630 61 05 E:pomoc@payu.pl, zwaną dalej PayU.
 8. Hotel Lenart**** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez PayU, o którym mowa w pkt 7 powyżej oraz za działania lub zaniechania PayU.
 9. Po złożeniu zamówienia, na życzenie Kupującego, na jego adres e-mail zostanie wysłana faktura VAT. W formularzu zamówienia online należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie z danymi Kupującego.
 11. Rezerwacja jest imienna i nie podlega dalszemu obrotowi: nie może być przekazana, sprzedana lub darowana innej osobie.
 12. Rezerwacja jest bezzwrotna

§ 3
Szczegółowe zasady dotyczące rezerwacji usługi online 

 1. Kupujący, w formularzu zamówienia online, wybiera jedną z następujących form otrzymania rezerwacji usługi: samodzielny wydruk (rezerwacji usługi domowej) albo odbiór rezerwacji usługi w recepcji Hotel Lenart****
 2. W przypadku zaznaczenia opcji o odbiorze rezerwacji usługi zakupionej online w recepcji Hotel Lenart****, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu rezerwacji usługi online, wraz z osobistym numerem zamówienia .Odbiór rezerwacji usługi musi nastąpić najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Warunkiem odbioru w recepcji Hotel Lenart**** rezerwacji usługi kupionej online jest podanie osobistego numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu złożonego zamówienia online.
 4. Hotel Lenart**** nie odpowiada za skutki przekazania osobistego numeru zamówienia osobom nieuprawnionym.
 5. W przypadku zaznaczenia opcji rezerwacji usługi domowej, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu rezerwacji usługi online, wraz z osobistym numerem zamówienia. Rezerwacja usługi będzie dostarczany w pliku zapisanym w formacie PDF. Rezerwacje usługi domowej należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na Wydarzenie. Do wydruku rezerwacji usługi domowej należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Wydrukowanej rezerwacji usługi nie należy zginać.
 6. Prawidłowo wydrukowana rezerwacja usługi domowej stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 7. Rezerwacja usługi podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania rezerwacji usługi.
 8. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone potwierdzenie rezerwacji usługi lub zagubione przez Kupującego.
 9. Hotel Lenart**** zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży rezerwacji usługi online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu rezerwacji usługi za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem rezerwacji usługi w recepcji Hotelu Lenart****.

§ 4
Zwroty

 1. Zwroty rezerwacji usługi w systemie sprzedaży online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia.
 2. Informacja o Wydarzeniach odwołanych jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1–2 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Kupującego nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Kupujący dokonał wpłaty.

§ 5
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące rezerwacji usługi online wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: recepcja@hotellenart.pl, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej rezerwacji usługi online następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Hotel Lenart**** reklamacji dotyczącej rezerwacji usługi online, Hotel Lenart**** zwróci Kupującemu równowartość ceny rezerwacji usługi.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) uzyskiwanych od Kupujących w procesie sprzedaży online jest Hotel Lenart****, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Hotel Lenart**** danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży rezerwacji usługi.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.
 5. Hotel Lenart**** przekazuje PayU dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez PayU w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach systemu sprzedaży online w związku z korzystaniem przez nich z systemu sprzedaży online, a także w celu wypełnienia przez PayU obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących spółce PayU dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem. Powierzenie PayU przez Hotel Lenart**** przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Hotel Lenart**** a PayU oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez PayU na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania tych danych osobowych. W szczególności PayU jest upoważnione do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych osób, o których mowa powyżej.
 7. Dane osobowe, do których przetwarzania uprawnione jest PayU na podstawie Regulaminu, mogą w wyniku tego przetwarzania być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organom skarbowym), a także zostać ujawnione pracownikom PayU, Instytucji pośredniczących oraz podmiotów prowadzącym bazy MATCH (MasterCard), VMAS (Visa) lub osobom wykonującym czynności z polecenia PayU, Instytucji pośredniczących lub podmiotów prowadzących bazy MATCH (MasterCard), VMAS (Visa) lub osobom wykonującym czynności z polecenia PayU, Instytucji pośredniczących lub podmiotów prowadzących bazy MATCH, VMAS na podstawie stosunku innego niż stosunek pracy.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę newslettera przez Hotel Lenart**** na podany przez siebie adres e-mailowy.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup rezerwacji usługi przez Kupującego. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hotellenart.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r.

REGULAMIN WYDARZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH

ORGANIZOWANYCH W HOTELU LENART ORAZ RESTAURACJI POD KOMINEM

 

 1. Hotel Lenart (dalej Hotel) oraz Restauracja pod Kominem (dalej Restauracja) znajdują się przy ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce (32-020).
 2. Zarządcą i operatorem Hotelu i Restauracji jest PPH Ceramika Zesławice Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce (32-020), KRS 0000161111, NIP 6780076104, REGON 350530860 (dalej Spółka). Do wykonywania zadań w imieniu Hotelu i Restauracji są upoważnieni pracownicy oraz inne osoby, działające na zlecenie Spółki.
 3. Organizatorem wydarzeń w Hotelu i Restauracji jest Spółka.
 4. Hotel i Restauracja spełniają wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi.
 5. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady dla Uczestników wydarzeń w Hotelu i Restauracji.
 6. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 7. W Hotelu i Restauracji odbywają się wydarzenia z rezerwacją usługi i bez rezerwacji usługi. Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga akceptacji Regulaminu.
 8. Wydarzenia w Hotelu i Restauracji organizowane są zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.
 9. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą brać udział w wydarzeniu pod opieką osób pełnoletnich. W zależności od charakteru wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania, że w wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 10. Na terenie objętym wydarzeniem obowiązuje bezwzględny zakaz:
 11. palenia papierosów poza wyznaczoną strefą,
 12. wnoszenia i posiadania bez zgody Organizatora napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz żywności, nabytych poza terenem objętym wydarzeniem,
 13. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, substancji niedozwolonych oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
 14. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników wydarzenia – zaplecze gastronomiczne, zaplecze techniczne itp.
 15. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora,
 16. wprowadzania i przebywania zwierząt, z troski o komfort i bezpieczeństwo Uczestników i zwierząt,
 17. niszczenia, brudzenia i usuwania tablic nakazujących i zakazujących,
 18. używania otwartego ognia.
 19. W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek z zakazów wymienionych w punkcie 10 powyżej, osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wydalona lub nie wpuszczona na teren objęty wydarzeniem.
 20. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub mienia oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji.
 21. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Hotelu i Restauracji należy niezwłocznie informować obsługę.
 22. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących własność Hotelu i Restauracji, Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
 23. Rzeczy znalezione na terenie Hotelu i Restauracji należy przekazać obsłudze.
 24. Uczestnicy wydarzenia mogą skorzystać z szatni, Organizator nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz inne przedmioty pozostawione w odzieży lub torbach.
 25. Hotel i Restauracja są monitorowane, a nagrania z kamer mogą zostać zastosowane w sytuacjach spornych, a także mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności Uczestników, którzy nie stosują się do zaleceń Regulaminu. Organizator gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności Uczestników.
 26. Osoby biorące udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na wykonywanie w trakcie ich udziału w wydarzeniu w Hotelu i Restauracji zdjęć oraz filmów dla celów dokumentacyjnych, reportażowych, sprawozdawczych i marketingowych z ich udziałem i jednocześnie wyrażają bezterminową zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie w następujących mediach: Internet (strony internetowe, media społecznościowe), prasa oraz inne materiały drukowane i niedrukowane.
 27. Upoważnionym pracownikom Hotelu i Restauracji oraz innym osobom upoważnionym przez Spółkę przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania Regulaminu, wydawania poleceń porządkowych i związanych z bezpieczeństwem, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania dalszego udziału w wydarzeniu.
 28. W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy ogólne.
 29. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://hotellenart.pl/ oraz w recepcji Hotelu.