Regulamin

sprzedaży biletów online na wydarzenia w Hotelu Lenart****

§ 1
Definicje

Regulamin niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży online biletów na wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart**** w Wieliczce
Hotel Lenart**** PPH Ceramika Zesławice sp. z o. o. ul.Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka,NIP:678-007-61-04; REGON 350530860
Wydarzenia spektakle, koncerty i inne wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart, objęte systemem sprzedaży online
Kupujący korzystający z systemu sprzedaży online Hotelu Lenart****
system sprzedażyonline system informatyczny Hotelu Lenart **** umożliwiający sprzedaż przez Hotel biletów na Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.hotellenart.pl
sprzedaż online sprzedaż biletów na Wydarzenia dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.hotellenart.pl
pay-by-link system informatyczny umożliwiający wykonanie szybkiego, bezpiecznego i wygodnego przelewu za dokonane zakupy, automatycznie generujący w bankowości internetowej gotowy przekaz pieniężny, który po zatwierdzeniu przez płacącego jest realizowany na rzecz odbiorcy
zamówienieonline złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez wypełnienie i doręczenie formularza online dostępnego na stronie internetowej www.hotellenart.pl

§ 2
Ogólne zasady sprzedaży online

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży online biletów na Wydarzenia odbywające się w Hotelu Lenart****
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Hotelem Lenart**** następuje za pośrednictwem strony internetowej Hotelu www.hotellenart.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:
  1) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie, otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe),
  2) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu,
  3) złożenia przez Kupującego zamówienia online,
  4) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem pay-by-link lub kartą płatniczą,
  5) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Hotel Lenart**** potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego, opłaty za zamówienie w ciągu 1 dnia od wysłania zamówienia online, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.
 7. Płatności obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu płatniczego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. T: +48 61 630 60 05 F: +48 61 630 61 05 E:pomoc@payu.pl, zwaną dalej PayU.
 8. Hotel Lenart**** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez PayU, o którym mowa w pkt 7 powyżej oraz za działania lub zaniechania PayU.
 9. Po złożeniu zamówienia, na życzenie Kupującego, na jego adres e-mail zostanie wysłana faktura VAT. W formularzu zamówienia online należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie z danymi Kupującego.

§ 3
Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online biletów

 1. Kupujący, w formularzu zamówienia online, wybiera jedną z następujących form otrzymania biletu: samodzielny wydruk (bilet domowy) albo odbiór biletu w recepcji Hotel Lenart****
 2. W przypadku zaznaczenia opcji o odbiorze biletu zakupionego online w recepcji Hotel Lenart****, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletów online, wraz z osobistym numerem zamówienia .Odbiór biletów musi nastąpić najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Warunkiem odbioru w recepcji Hotel Lenart**** biletu kupionego online jest podanie osobistego numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu złożonego zamówienia online.
 4. Hotel Lenart**** nie odpowiada za skutki przekazania osobistego numeru zamówienia osobom nieuprawnionym.
 5. W przypadku zaznaczenia opcji biletu domowego, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online, wraz z osobistym numerem zamówienia. Bilet będzie dostarczany w pliku zapisanym w formacie PDF. Bilet domowy należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na Wydarzenie. Do wydruku biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Wydrukowanego biletu nie należy zginać.
 6. Prawidłowo wydrukowany bilet domowy stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 7. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 8. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 9. Hotel Lenart**** zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w recepcji Hotelu Lenart****.

§ 4
Zwroty

 1. Zwroty biletów w systemie sprzedaży online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia.
 2. Informacja o Wydarzeniach odwołanych jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1–2 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Kupującego nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Kupujący dokonał wpłaty.

§ 5
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sprzedaży online biletów wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: recepcja@hotellenart.pl, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Hotel Lenart**** reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów, Hotel Lenart**** zwróci Kupującemu równowartość ceny biletu.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) uzyskiwanych od Kupujących w procesie sprzedaży online jest Hotel Lenart****, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Hotel Lenart**** danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów .
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.
 5. Hotel Lenart**** przekazuje PayU dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez PayU w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach systemu sprzedaży online w związku z korzystaniem przez nich z systemu sprzedaży online, a także w celu wypełnienia przez PayU obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących spółce PayU dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem. Powierzenie PayU przez Hotel Lenart**** przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Hotel Lenart**** a PayU oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez PayU na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania tych danych osobowych. W szczególności PayU jest upoważnione do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych osób, o których mowa powyżej.
 7. Dane osobowe, do których przetwarzania uprawnione jest PayU na podstawie Regulaminu, mogą w wyniku tego przetwarzania być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organom skarbowym), a także zostać ujawnione pracownikom PayU, Instytucji pośredniczących oraz podmiotów prowadzącym bazy MATCH (MasterCard), VMAS (Visa) lub osobom wykonującym czynności z polecenia PayU, Instytucji pośredniczących lub podmiotów prowadzących bazy MATCH (MasterCard), VMAS (Visa) lub osobom wykonującym czynności z polecenia PayU, Instytucji pośredniczących lub podmiotów prowadzących bazy MATCH, VMAS na podstawie stosunku innego niż stosunek pracy.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę newslettera przez Hotel Lenart**** na podany przez siebie adres e-mailowy. 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Hotel Lenart**** nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hotellenart.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r.